Usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

W zakresie naszej działalności wykonujemy badania sprawozdań finansowych w pełnym zakresie usług audytorskich zgodnie ze standardami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Rezultatem wykonanego przez nas badania sprawozdania finansowego jest opinia wraz z raportem z badania oraz – na życzenie klienta – list do zarządu, w którym zawieramy spostrzeżenia i uwagi poczynione podczas audytu, które mogą być przydatne dla usprawnienia funkcjonowania jednostki we wskazanych obszarach.

W ramach usług audytorskich wykonujemy również przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami. Wykonujemy również audyty kontroli wewnętrznej oraz przeglądy procedur w zakresie zleconym przez klienta.

Ponadto, oferujemy szereg innych usług świadczonych na podstawie Kodeksu spółek handlowych, w tym m.in. badanie planu połączenia, podziału, przekształcenia  i inne.

Audyt zewnętrzny projektów

Audyt zewnętrzny projektów

 1. Audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków publicznych:
 • Projekty finansowane ze źródeł krajowych (m. in. NCN, NCBiR, PFRON)
 • Projekty finansowane ze źródeł zagranicznych, m. in:
   • Funduszy Europejskich
   • Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
   • Norweskiego Mechanizmu Finansowego
   • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
   • HORIZON 2020
   • EIT
   • LIFE+
   • Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

  2. Audyty zewnętrzne wydatkowania środków finansowych na naukę
  3. Audyty projektów z innych źródeł

Usługi księgowe i kadrowe. Prawo pracy.

Usługi księgowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie lub nadzór nad rachunkowością prowadzoną w siedzibie klienta. Usługi rachunkowe poprzedzone są analizą podatkowo-prawną, analizą potrzeb informacyjnych klienta oraz opracowaniem i uzgodnieniem polityki rachunkowości

Zakres naszych usług księgowych obejmuje:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz MSR
 2. Prowadzenie ewidencji podatkowych, takich jak: podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany
 3. Sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych: JPK VAT, CIT, PIT
 4. Reprezentowanie w kontaktach z urzędami skarbowymi, ZUS-em oraz bankami
 5. Sporządzanie okresowych raportów dotyczących osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów
 6. Dla firm korzystających z środków unijnych opracowujemy ewidencję księgową zapewniającą poprawne ujęcie kosztów kwalifikowanych.

Obsługa kadrowa

Oferujemy obsługę kadrową firm, w pełnym lub częściowym zakresie. Obejmuje ona między innymi sporządzanie list płac, sporządzanie deklaracji ZUS oraz obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzimy także kartoteki pracownicze wraz z bieżącą kontrolą w tym zakresie. Naszym klientom proponujemy ponadto szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa pracy.

Połączenia, przekształcenia

Połączenia, podziały, przekształcenia

Uczestniczymy w procesach połączeń podziałów i przekształceń. Nasz udział w obsłudze przekształceń spółek oparty jest na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinach finansów, prawa, podatków i rachunkowości.  W powyższym zakresie zajmujemy się analizą lub przygotowaniem  koncepcji przekształcenia i jego dokumentacji, monitorowaniem przebiegu procesu, jego badaniem na potrzeby sądu, rozliczeniem transakcji pod względem rachunkowym oraz podatkowym. Dokonujemy także wyceny wartości przedsiębiorstw i wkładów rzeczowych.

Usługi doradztwa dla biznesu

Doradztwo podatkowe

Oferujemy doradztwo prawno-podatkowe, w tym m.in. bieżącą obsługę podatkową, audyt podatkowy, przygotowywanie dokumentacji i pism (wystąpień do władz skarbowych, odwołań i skarg) oraz wsparcie klienta w czasie kontroli podatkowych.

Doradztwo transakcyjne

Wspieramy w przygotowaniu biznesplanów i budżetów. Ponadto, oferujemy obsługę w zakresie przejęć, połączeń, przekształceń przedsiębiorstw oraz doradztwo w zakresie alokacji ceny nabycia na poszczególne składniki majątkowe.

Doradztwo biznesowe

 • Ekspertyzy w zakresie szacowania utraconych korzyści
 • Audyt dochodzeniowy, prowadzący do wykrycia nadużyć i przestępstw gospodarczych (defraudacji majątku)

Due diligence

Due diligence

Analizy due diligence (uzgodnione procedury) opieramy o wnikliwe badanie sytuacji ekonomiczno-prawnej klienta w kontekście precyzyjnie ustalonego celu tej analizy, m.in. poprzez dokonanie weryfikacji wybranych procedur i systemów.  Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz wykorzystując fachowe bazy danych, modele matematyczne z użyciem wybranych atrybutów i metody wskaźnikowe, dokonujemy wycen przedsiębiorstw, akcji i udziałów spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Dokonujemy również wycen innych składników majątku, jak np. aporty, znaki towarowe, know-how. Możemy pochwalić się kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonywaniu wycen na zlecenie sądów.